Make your own free website on Tripod.com

Helicopter

(Author: Pic2Txt (c) Muzamal Mahmood, Original Image: ???)

        ...............     
....:.:::::,:,t:           Y;
      .+Yi+;:         YB 
     :iVXBBBBBBVBY;,,,,,,,,,,,,,iM; 
    itYtVVVYVBBBBBBBBBVVVYYYtiiiitB, 
   ;BBXVVBBBVBMMMMMMB:       Vi 
  +RBBBBYVVVVYBBBBXYi.       ., 
  :,;;YiiVi+;tii,           
   .;,,,,;,;,,,;           

  
Back...