Make your own free website on Tripod.com

Hammer2

(Author: Pic2Txt (c) Muzamal Mahmood, Original Image: ???)

  :+it.             
  iYiY;             
 itti+              
 Vtt+;              
 :ttYt+     :: ,,, :,,.,;;.;.
 +tYYYYi:   :;YtYXVttBVttBVttXXi
iYttttttYYiiiYVYYVtXVttXXttXXttYBY
VttttttttttttttttVtYXYtYXYtYBYttBY
YYttttttttYYYYYttXYtXVttXVttXXttVV
;YtiiiYYt;,::,;tVXYtVXYtVXYtVXYtYi
 iVtXVV.    ,ii+i;;;+,;;;:,;;:
.+VVtXXXVi            
;XXVYYiVXX:            
,BBXYY+YXB:            
:BBXYY+YVY.            
 :;;;,,.             
                 
                 
 ,tii+;;+i            
 ;BXYii;iY            
 :itVYi++i            
  Yi;;             
  ti;;             
  ti;;             
  ti;;             
  +i+;             
   ++              

  
Back...