Make your own free website on Tripod.com

Baseball

(Author: Pic2Txt (c) Muzamal Mahmood, Original Image: ???)

            .=IYt;.                
           .:RBBBBBBi               
          XIVBBBBBBBBB:               
          .iVBBBBBBBBB;               
         ::;;XBBBBBBBRVR.               
         .;;iBBBBBBBBBi               
         :;;=BBBBVYBBB.               
         .;;;VBBBBRRRB:               
          ;;;YBBBBBBBBB=               
          :;XBBRRRBBBBBBV.              
        :;=;RBBBBBBBBBBBBBR       .::;;:    
        XBBBBBBBBBBBBBBBBBB;  .:;;+tYRBBBBBBBBY   
       ..YBBBYBBBBBBBBBBBBBBRRBBBBBBBBBBBRRRRRVt;   
       ;;;BBBBVRBBBBBBBBBBBBB+::;;;;:;;;;;;;;;:     
       :;+BtBBBRBBBBBBBBBBBBB;;;;;;;;;;;;;;;;:.     
       ;;=BXRR+tBBBBBBBBBBBBR              
      .;;;;=;;;YBBYRBBBBBBBBI              
       ;;;; .;;XBBB;VBBBBBBB;              
         :;;tRBBBVBBBBBBB              
         :;;I;RBBBBBBBBBR              
         ;;;;BVBBBBBBBBBB:              
         :;;;+BBBBBBBBBBRt;             
          ;;;;+BBBBBRVYttXV             
          ;;;RtIVXVRRtBBBBR=            
          .;IBBBRRYttXBBBBBB;            
          =iIVVVRBBBBBBBBBBBB.           
         ;RBBBBBBBBBBBBBBBBBBB+           
        .VBBBBBBBBBBBBRBBBBBBBB;           
       .IBBBBBBBBBRBBBBBXYBBBBBB            
       +BBBBBBBBRBBBRRBBBBBVRBBBR            
      ;RBBBBBBBBBRRBBBVIXBBBBBBBBB;           
     tBBBBBBBBBBBBBBBRtiBVRBBBBBBBV           
    .VBBBBBBBBBBBBBBIi;;;=BBBBBBBBBB;           
    :YBBBBBBBBBRVXIt;. ;;;;+BBBBBBBBBR           
   ;;XBBBBBBR+;;;;:.  ;;;;=BBBBBBBBB;          
   :;;+BBBBBBR;:..    ;;;;+BBBBBBBBY          
   :;;+ttYYRB;       ;;;;iBBBBBBBR+;         
   .;;;BBBBBB=       ;;;;tBBBBBBBBBBY;        
   .:::iRBBBB.       .;;;;tBBBBBBBBBBBBt.      
   ;;;XBBBBB        .;;;;YBBBBBBBBBBBBB+      
   :;;IVIXRR.        .;;;;tBBBBBBBBBBBBBit;:.   
   :;;+BBBBB;         :;;;;;YRRRBBBBBBBYVBBBBBRYYY 
   .;:;XBBBBX         .;;;;;;;;;;;itiRtRBBBBBBBBB:
    ;;;tBBBBX          :;;;;;;;;;;:;;=+YYXRBBBBB;
    ;;;;BBBBt              .::;:;;;;;;;;;XXRB;
    .;;;BBBB;                .:::;;;;;YBBB;
    ;;;BBBB:                   ::;VBBB;
    ;tRBBBB;                   .VBBBBB.
   ;YBBBBBBBY                   ;RBBBR= 
  .YBBBBBBBBBBY                  :;;;;;.  
  :tti+=;;;;..                   ;;;;;.  
 ;;;;;;;;;;;:                         
 ...                             

  
Back...